HERNÍ ŘÁD soutěže Snídaně s NOVOU o zájezd do Dominikánské republiky

1) Vyhlašovatelem soutěže o zájezd do Dominikánské republiky (dále jen „Soutěž“) je společnost TV Nova s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „TV Nova“). Spolupořadatelem Soutěže, který poskytuje cenu pro výherce Soutěže, je Generální konzulát Dominikánské republiky.

2) Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k TV Nova a/nebo spolupořadateli Soutěže a jejich rodinných příslušníků.


3) Úkolem soutěžících bude v době od pondělí 19.11.2018 od 5.55 hodin do čtvrtka 22.11.2018 do 12.00 hodin zaslat na adresu snidane@nova.cz soutěžní e-mail, který bude obsahovat v příloze fotografii na téma „partnerská zamilovaná fotografie“ (dále jen „Soutěžní fotografie“). Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „svatební cesta“ a v textu zprávy je třeba uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. E-maily, které nebudou obsahovat požadované údaje, nebudou do Soutěže zařazeny. Každý den Soutěže může soutěžící do Soutěže zaslat jeden soutěžní e-mail, celkem se tedy může do Soutěže a slosování zařadit maximálně 4x.


4) Veškeré údaje, kterými se soutěžící identifikují kdykoliv během Soutěže, musejí být pravdivé, přesné a nezavádějící v žádném směru. V případě výhry může být identita výherce v podobě jméno a příjmení místo bydliště zveřejněna v televizním vysílání a na internetu, a kontaktní údaje výherce mohou být poskytnuty spolupořadateli Soutěže za účelem předání ceny. S osobními údaji soutěžících bude nakládáno v souladu a za podmínek uvedených v informacích o zpracování osobních údajů, které jsou dostupné na internetové adrese: http://tv.nova.cz/gdpr.


5) TV Nova si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže Soutěžní fotografie, které neodpovídají zadanému tématu, mají vulgární či jinak nevhodný obsah (např. fotografie nahých dětí), nebo jinak odporují dobrým mravům a/nebo pravidlům Soutěže.


6) Odesláním soutěžního emailu poskytuje soutěžící TV Nova svolení užít přiloženou Soutěžní fotografii pro účely realizace a propagace Soutěže všemi způsoby bez omezení, zejména svolení ke zveřejnění Soutěžní fotografie v televizním vysílání a na internetu, a to včetně uvedení jména soutěžícího. Soutěžící odpovídá TV Nova za to, že užitím Soutěžní fotografie v rozsahu výše uvedeném nebudou porušena ani jinak dotčena práva třetích osob, zejména autora fotografie, osob zachycených na fotografii apod.


7) Všechny řádně a včas doručené soutěžní e-maily, které budou splňovat výše uvedené požadavky budou v rámci vysílání pořadu Snídaně s NOVOU dne 23.11.2018 slosovány, a bude z nich vylosován jeden (1) výherce, který získá zájezd pro dvě (2) osoby do Dominikánské republiky do 5* hotelu s programem All inclusive.


8) Výherce bude kontaktován prostřednictvím jím uvedených kontaktních údajů (e-mail, telefon) za účelem ověření splnění podmínek účasti v Soutěže a dohodnutí termínu a způsobu předání ceny. Pokud se nepodaří výherce kontaktovat nejpozději do 26.11.2018 do 12.00 hodin, nebo nebude-li výherce splňovat podmínky účasti v Soutěži, ztrácí na výhru nárok a bude osloven vylosovaný náhradník.


9) Výsledky Soutěže budou vyhlášeny na internetových stránkách http://www.nova.cz. Tyto výsledky jsou konečné, bez možnosti odvolání.


10) Cenu ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou, není možné ji směnit za hotovost, ani požadovat poskytnutí jiné ceny, než byla stanovena. TV Nova si vyhrazuje právo nahradit cenu uvedenou v tomto herním řádu jinou cenou obdobného typu a odpovídající hodnoty.


11) V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem, je rozhodnutí TV Nova ve všech ohledech konečným a závazným a všichni soutěžící jsou povinni takové rozhodnutí respektovat.


12) Účastí v Soutěži soutěžící potvrzují, že se seznámili se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže. V případě, že by bylo potřebné některé ustanovení tohoto herního řádu přesně interpretovat, resp. vysvětlit, je rozhodujícím pro závaznost výkladu stanovisko TV Nova.


13) TV Nova si vyhrazuje právo kontroly všech podmínek pro účast v Soutěži, dodržování pravidel Soutěže a posouzení nároku na výhru. Pokud TV Nova kdykoli v průběhu či po skončení Soutěže zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že kterýkoli ze soutěžících nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem, je TV Nova oprávněna dle svého uvážení takového soutěžícího ze Soutěže bez dalšího vyloučit, a to i bez předcházejícího upozornění. Pokud bude ze Soutěže vyloučen soutěžící, který byl v souladu s tímto herním řádem určen jako výherce Soutěže, pak cenu nezíská, a pokud mu již byla cena předána, je povinen ji na výzvu TV Nova bez zbytečného odkladu vrátit.


14) TV Nova si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit, přerušit nebo ji ve výjimečných případech zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči TV Nova a/nebo spolupořadateli Soutěže.


15) Soutěž a tento herní řád se řídí právním řádem České republiky. Tento herní řád a aktuální informace o Soutěži budou zveřejněny na internetových stránkách http://www.nova.cz.

V Praze dne 16.11.2018
 

TV Nova