HERNÍ ŘÁD soutěže Snídaně s NOVOU o sběratelský set parfémů od společnosti Sephora

Soutěžíte se Snídaní s Novou o o sběratelský set parfémů od společnosti Sephora? Tady máte návod, jak na to!

1) Vyhlašovatelem soutěže o sběratelský set parfémů od společnosti Sephora (dále jen „Soutěž“) je společnost TV Nova s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „TV Nova“). Spolupořadatelem Soutěže, který poskytuje cenu pro výherce Soutěže, je společnost Sephora s.r.o.


2) Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k TV Nova a/nebo spolupořadateli Soutěže a jejich rodinných příslušníků.


3) Dne 11.5.2018 bude v pořadu Snídaně s NOVOU vysílaném na programu NOVA vyhlášena soutěžní otázka se dvěma možnostmi odpovědi. Úkolem soutěžících bude vybrat správnou odpověď a zaslat ji e-mailem na adresu parfem@nova.cz nejpozději do 7:30 hod. dne 11.5.2018. Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „parfém“ a v textu zprávy je třeba kromě odpovědi na soutěžní otázku uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. E-maily, které nebudou obsahovat požadované údaje, nebudou do Soutěže zařazeny. Soutěžící jsou srozuměni a souhlasí s tím, že identita výherce v podobě jméno, příjmení a místo bydliště může být zveřejněna v televizním vysílání, případně na internetu, a dále s tím, že kontaktní údaje výherce mohou být poskytnuty spolupořadateli Soutěže, pro účely předání ceny.


4) Každý soutěžící může do Soutěže zaslat pouze jeden (1) e-mail s odpovědí na soutěžní otázku. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.


5) Ze všech soutěžících, kteří správně zodpoví soutěžní otázku a jejichž e-mail obsahující požadované údaje bude na uvedenou e-mailovou adresu doručen ve stanovené lhůtě, bude vylosován jeden (1) výherce, který získá sběratelský set parfémů od společnosti Sephora.


6) Správná odpověď na soutěžní otázku a jméno výherce budou zveřejněny v pořadu Snídaně s NOVOU dne 11.5.2018. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.


7) Cena bude výherci zaslána na adresu bydliště, kterou uvedl ve výherním soutěžním e-mailu. Soutěžící jsou srozuměni s tím, že zaslání ceny je možné pouze na adresy na území České republiky. Nepřevzatá cena propadá bez náhrady.


8) Cenu ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou, není možné ji směnit za hotovost, ani požadovat poskytnutí jiné ceny, než byla stanovena. TV Nova si vyhrazuje právo nahradit cenu uvedenou v tomto herním řádu jinou cenou obdobného typu a odpovídající hodnoty.


9)
V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem, je rozhodnutí TV Nova ve všech ohledech konečným a závazným a všichni soutěžící jsou povinni takové rozhodnutí respektovat. Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.


10) Pokud TV Nova kdykoli v průběhu Soutěže zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že kterýkoli ze soutěžících nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem, je TV Nova oprávněna dle svého uvážení takového soutěžícího ze Soutěže bez dalšího vyloučit.


11) TV Nova si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit, přerušit nebo ji ve výjimečných případech zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči TV Nova a/nebo spolupořadateli Soutěže.


12) Soutěž a tento herní řád se řídí právním řádem České republiky. Tento herní řád a aktuální informace o Soutěži budou zveřejněny na internetových stránkách http://www.nova.cz.

 

V Praze dne 4.5.2018