HERNÍ ŘÁD soutěže Snídaně s NOVOU o poukaz v hodnotě 25 000 Kč na zájezd dle vlastního výběru na portálu e-Holiday

1) Vyhlašovatelem soutěže o poukaz v hodnotě 25 000 Kč na zájezd dle vlastního výběru na portálu e-Holiday (dále jen „Soutěž“) je společnost TV Nova s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „TV Nova“). Spolupořadatelem Soutěže, který poskytuje cenu pro výherce Soutěže, je společnost Cestovní kancelář FISCHER, a.s.

2) Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k TV Nova a/nebo spolupořadateli Soutěže a jejich rodinných příslušníků.

3) Dne 28.1.2019 bude v pořadu Snídaně s NOVOU vysílaném na programu NOVA vyhlášena soutěžní otázka se dvěma možnostmi odpovědi. Úkolem soutěžících bude vybrat správnou odpověď a zaslat ji e-mailem na adresu snidane@nova.cz nejpozději do 8 hod. dne 1.2.2019. Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „eHoliday“ a v textu zprávy je třeba kromě odpovědi na soutěžní otázku uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. E-maily, které nebudou obsahovat požadované údaje, nebudou do Soutěže zařazeny. V případě výhry může být identita výherce v podobě jméno, příjmení a místo bydliště zveřejněna v televizním vysílání, případně na internetu, a kontaktní údaje výherce mohou být poskytnuty spolupořadateli Soutěže pro účely předání ceny.

4) Každý soutěžící může do Soutěže zaslat pouze jeden (1) e-mail s odpovědí na soutěžní otázku. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.

5) Ze všech soutěžících, kteří správně zodpoví soutěžní otázku a jejichž e-mail obsahující požadované údaje bude na uvedenou e-mailovou adresu doručen ve stanovené lhůtě, bude vylosován jeden (1) výherce, který získá poukaz v hodnotě 25 000 Kč na zájezd dle vlastního výběru na portálu e-Holiday.

6) Správná odpověď na soutěžní otázku a jméno výherce budou zveřejněny v pořadu Snídaně s NOVOU dne 1.2.2019. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.

7) Výherci budou na e-mailovou adresu, kterou uvedl ve výherním soutěžním e-mailu, zaslány bližší informace ohledně podmínek a způsobu čerpání poukazu. Poukaz, který nebude vyčerpán podle těchto podmínek, propadá bez náhrady.

8) Cenu ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou, není možné ji směnit za hotovost, ani požadovat poskytnutí jiné ceny, než byla stanovena. TV Nova si vyhrazuje právo nahradit cenu uvedenou v tomto herním řádu jinou cenou obdobného typu a odpovídající hodnoty.

9) V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem, je rozhodnutí TV Nova ve všech ohledech konečným a závazným a všichni soutěžící jsou povinni takové rozhodnutí respektovat. Účastí v Soutěži soutěžící potvrzují, že se seznámili se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.

10) TV Nova si vyhrazuje právo kontroly všech podmínek pro účast v Soutěži, dodržování pravidel Soutěže a posouzení nároku na výhru. Pokud TV Nova kdykoli v průběhu či po skončení Soutěže zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že kterýkoli ze soutěžících nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem, je TV Nova oprávněna dle svého uvážení takového soutěžícího ze Soutěže bez dalšího vyloučit, a to i bez předcházejícího upozornění. Pokud bude ze Soutěže vyloučen soutěžící, který byl v souladu s tímto herním řádem určen jako výherce Soutěže, pak cenu nezíská, a pokud mu již byla cena předána, je povinen ji na výzvu TV Nova bez zbytečného odkladu vrátit.

11) TV Nova si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit, přerušit nebo ji ve výjimečných případech zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči TV Nova a/nebo spolupořadateli Soutěže.

12) S osobními údaji soutěžících bude nakládáno v souladu a za podmínek uvedených v informacích o zpracování osobních údajů, které jsou dostupné na internetové adrese: http://tv.nova.cz/gdpr.

13) Soutěž a tento herní řád se řídí právním řádem České republiky. Tento herní řád a aktuální informace o Soutěži budou zveřejněny na internetových stránkách http://www.nova.cz.

 

TV Nova