HERNÍ ŘÁD letní soutěže portálu Nova.cz

1. Vyhlašovatelem letní soutěže portálu Nova.cz (dále jen „Soutěž“) je společnost CET 21 spol. s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „CET 21“).

2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k CET 21, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.

3. Soutěž bude probíhat v devíti (9) soutěžních týdnech v období od 30. 6. 2014 do 31. 8. 2014 Na začátku každého soutěžního týdne budou na stránkách http://www.nova.cz vyhlášeny tři (3) soutěžní otázky spolu s možnostmi odpovědí. Úkolem soutěžících bude zaslat odpovědi na soutěžní otázky e-mailem na adresu soutez@nova.cz nejpozději do půlnoci posledního dne příslušného soutěžního týdne. Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „Velká seriálová soutěž“ a v textu zprávy kromě odpovědi na soutěžní otázky uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. E-maily, které nebudou obsahovat tyto údaje, nebudou do Soutěže zařazeny.

4. Soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že v případě výhry bude jejich identita v podobě jméno, příjmení a místo bydliště zveřejněna na internetových stránkách http://www.nova.cz.

5. V každém soutěžním týdnu může soutěžící do Soutěže zaslat pouze jeden (1) soutěžní e-mail. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.

6. Po skončení každého soutěžního týdne budou ze všech soutěžících, kteří správně zodpověděli všechny tři (3) soutěžní otázky a jejichž e-mail obsahující požadované údaje byl na uvedenou e-mailovou adresu doručen ve stanovené lhůtě, vylosováni tři (3) výherci, kteří získají dárkový seriálový balíček TV NOVA.

7. Správné odpovědi na soutěžní otázky a jména výherců budou zveřejněny na internetových stránkách http://www.nova.cz. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.

8. Ceny budou výhercům zaslány na adresu bydliště uvedenou ve výherním soutěžním e-mailu. Nepřevzaté ceny propadají bez náhrady ve prospěch CET 21.

9. Na regulérní průběh Soutěže bude dohlížet Veronika Valčuhová, šéfredaktor. V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí CET 21 ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.

10. CET 21 si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem.

11. CET 21 si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit přerušit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči CET 21.

12. Tento herní řád bude po dobu Soutěže uveřejněn na stránkách http://www.nova.cz.
 

Nova.cz