HERNÍ ŘÁD internetové soutěže s pořadem Street modelky o kosmetické výrobky L'Oréal Professionnel

Publikováno 18. 4. 2018

S každým dílem internetového pořadu Street modelky můžete vyhrát luxusní kosmetické výrobky. Jak na to? Tady máte Herní řád.

1. Vyhlašovatelem soutěže o kosmetické výrobky L'Oréal Professionnel (dále jen „Soutěž“) je společnost TV Nova s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „TV Nova“). Spolupořadatelem Soutěže je společnost L'ORÉAL Česká republika s.r.o., která poskytuje ceny pro výherce Soutěže.


2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k TV Nova, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.
 

3. Soutěž bude probíhat v období od 19.4.2018 do 13.6.2018 a bude rozdělena na osm (8) soutěžních kol (vždy od čtvrtka do středy následujícího týdne). V každém soutěžním kole bude na internetových stránkách http://nova.cz vyhlášena soutěžní otázka, která se bude týkat internetového pořadu Street modelky. Úkolem soutěžících bude odpověď na soutěžní otázku zaslat emailem na adresu soutez@nova.cz nejpozději do konce příslušného soutěžního kola, tj. do středeční půlnoci. Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „STREET MODELKY“ a v textu zprávy kromě odpovědi na soutěžní otázku uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. E-maily, které nebudou obsahovat tyto údaje, nebudou do Soutěže zařazeny. Soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že v případě výhry bude jejich identita v podobě jméno, příjmení a místo bydliště zveřejněna na internetových stránkách http://nova.cz a dále s tím, že jejich kontaktní údaje výherce mohou být poskytnuty spolupořadateli Soutěže pro účely zaslání ceny.
 

4. V každém soutěžním kole se může soutěžící zaslat pouze jeden (1) e-mail s odpovědí na soutěžní otázku. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.
 

5. Ze všech soutěžících, kteří správně zodpovědí soutěžní otázku daného soutěžního kola a jejichž e-mail obsahující požadované údaje bude na uvedenou e-mailovou adresu doručen ve stanovené lhůtě, bude po skončení každého soutěžního kola vylosováno (5) výherců, z nichž každý získá balíček kosmetických výrobků L'Oréal Professionnel.
 

6. Správné odpovědi na soutěžní otázky a jména výherců budou zveřejněny na internetových stránkách http://nova.cz. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.
 

7. Ceny budou výhercům zaslány na jimi uvedenou adresu (bydliště). Soutěžící jsou srozuměni s tím, že ceny budou zasílány pouze na adresy na území České republiky. Nepřevzaté ceny propadají bez náhrady.
 

8. Ceny ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou, není možné je směnit za hotovost, ani požadovat poskytnutí jiné ceny, než byla stanovena. TV Nova si vyhrazuje právo nahradit cenu uvedenou v tomto herním řádu jinou cenou obdobného typu a odpovídající hodnoty.
 

9. V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí TV Nova ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.
 

10. TV Nova si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem.
 

11. TV Nova si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči TV Nova.
 

12. Soutěž, tento herní řád a práva a povinnosti z něj vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Tento herní řád bude uveřejněn na internetových stránkách http://nova.cz.

V Praze dne 18.4.2018