HERNÍ ŘÁD internetové soutěže NOVA.cz o vstupenky na koncert skladatele Ennia Morricone

1. Vyhlašovatelem soutěže o deset (10) vstupenek na koncert skladatele Ennia Morricone (dále jen „Soutěž“) je společnost CET 21 spol. s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „CET 21“). Spolupořadatelem Soutěže je společnost JVS GROUP s.r.o., která poskytuje ceny pro výherce Soutěže.

2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k CET 21 a/nebo spolupořadateli Soutěže, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.

3. Úkolem soutěžících bude správně zodpovědět soutěžní otázku, která bude vyhlášena dne 08.01.2014 na internetových stránkách http://www.nova.cz, a svoji odpověď zaslat e-mailem na adresu soutez@nova.cz nejpozději do 14.01.2014. Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „MORRICONE“ a v textu zprávy kromě odpovědi na soutěžní otázku uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. E-maily, které nebudou obsahovat tyto údaje, nebudou do Soutěže zařazeny. Soutěžící jsou srozuměni a souhlasí s tím, že v případě výhry bude jejich identita v podobě jméno, příjmení a místo bydliště zveřejněna na internetových stránkách http://www.nova.cz.

4. Každý soutěžící může do Soutěže zaslat pouze jeden (1) e-mail s odpovědí na soutěžní otázku. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.
 

5. Ze všech soutěžících, kteří správně zodpoví soutěžní otázku a jejichž e-mail obsahující požadované údaje bude na uvedenou e-mailovou adresu doručen ve stanovené lhůtě, bude po skončení Soutěže vylosováno pět (5) výherců, z nichž každý získá vstupenky pro dvě (2) osoby na koncert skladatele Ennia Morricone, který se uskuteční dne 09.02.2014 v O2 Aréně v Praze.
 

6. Výherci budou o výhře, způsobu a termínu předání ceny informováni e-mailem na adresu, kterou uvedli ve výherním soutěžním e-mailu. Nepřevzaté ceny propadají bez náhrady.
 

7. Správná odpověď na soutěžní otázku a jména výherců budou rovněž zveřejněny na internetových stránkách http://www.nova.cz. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.
 

8. Ceny ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou. V případě nepředvídaných okolností si CET 21 vyhrazuje právo poskytnout výhercům namísto ceny uvedené v odst. 5 náhradní cenu obdobného typu. CET 21 však v žádném případě neodpovídá za případné přesunutí či zrušení koncertu.

9. Na regulérní průběh Soutěže bude dohlížet Andrea Bezdíčková, koordinátor PR. V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí CET 21 ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.

10. CET 21 si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem.

11. CET 21 si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči CET 21 anebo spolupořadateli Soutěže..
 

12. Tento herní řád a aktuální informace o Soutěži budou uveřejněny na internetových stránkách http://www.nova.cz.
 

Nova.cz