HERNÍ ŘÁD internetové soutěže NOVA.cz o 3l láhev Tuzemáku

1. Vyhlašovatelem soutěže o láhev Tuzemáku (dále jen „Soutěž“) je společnost CET 21 spol. s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „CET 21“). Spolupořadatelem Soutěže je PhDr. Dana Voláková, která poskytuje cenu pro výherce Soutěže.

2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba starší 18-ti let, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k CET 21, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.

3. Úkolem soutěžících bude správně zodpovědět soutěžní otázku, která bude vyhlášena dne 20.02.2014 na internetových stránkách http://www.nova.cz, a svoji odpověď zaslat e-mailem na adresu soutez@nova.cz nejpozději do 26.02.2014 (včetně). Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „BABOVŘESKY“ a v textu zprávy kromě odpovědi na soutěžní otázku uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu, telefonní kontakt a věk. E-maily, které nebudou obsahovat tyto údaje, nebudou do Soutěže zařazeny. Soutěžící jsou srozuměni a souhlasí s tím, že v případě výhry bude jejich identita v podobě jméno, příjmení a místo bydliště zveřejněna na internetových stránkách http://www.nova.cz.

4. Každý soutěžící může do Soutěže zaslat pouze jeden (1) e-mail s odpovědí na soutěžní otázku. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.

5. Ze všech soutěžících, kteří správně zodpovědí soutěžní otázku a jejichž e-mail obsahující požadované údaje bude na uvedenou e-mailovou adresu doručen ve stanovené lhůtě, bude po skončení Soutěže vylosován jeden (1) výherce, který získá 3l láhev Tuzemáku.

6. Cena bude výherci zaslána na adresu bydliště uvedenou v soutěžním e-mailu. CET 21 si vyhrazuje právo požadovat před zasláním ceny doložení věku výherce. Nepřevzatá cena propadá bez náhrady.

7. Správná odpověď na soutěžní otázku a jméno výherce budou rovněž zveřejněny na internetových stránkách http://www.nova.cz. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.

8. Cenu ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou. V případě nepředvídaných okolností si CET 21 vyhrazuje právo poskytnout výherci namísto ceny uvedené v odst. 5 náhradní cenu obdobného typu.

9. Na regulérní průběh Soutěže bude dohlížet Andrea Bezdíčková, koordinátor PR. V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí CET 21 ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.

10. CET 21 si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem.

11. CET 21 si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči CET 21 anebo spolupořadateli Soutěže.

12. Tento herní řád a aktuální informace o Soutěži budou uveřejněny na internetových stránkách http://www.nova.cz.

 

Nova.cz