HERNÍ ŘÁD internetové soutěže Cinema.cz o vstupenky do kina na film Iron Man 3 a dárkové balíčky k filmu

1. Vyhlašovatelem soutěže o vstupenky do kina v síti CineStar na film Iron Man 3 a dárkové balíčky k filmu Iron Man 3 (dále jen „Soutěž“) je společnost CET 21 spol. s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „CET 21“). Spolupořadatelem Soutěže je společnost FALCON a.s., která poskytuje ceny pro výherce Soutěže.

2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k CET 21 a/nebo spolupořadateli Soutěže, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám (ust. § 116 občanského zákoníku), za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.

3. Úkolem soutěžících bude správně zodpovědět soutěžní otázku, která bude vyhlášena dne 02.05.2013 na internetových stránkách http://cinema.nova.cz, a svoji odpověď zaslat nejpozději do 08.05.2013, e-mailem na adresu kontakt@novacinema.cz. Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „Iron Man“ a v textu zprávy kromě odpovědi na soutěžní otázku uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. E-maily, které nebudou obsahovat tyto údaje, nebudou do Soutěže zařazeny. Soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že v případě výhry bude jejich identita v podobě jméno, příjmení a místo bydliště zveřejněna na internetových stránkách http://cinema.nova.cz.
 

4. Každý soutěžící může do Soutěže zaslat pouze jeden (1) e-mail s odpovědí na soutěžní otázku. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.
 

5. Ze všech soutěžících, kteří správně zodpoví soutěžní otázku a jejichž e-mail obsahující požadované údaje bude na uvedenou e-mailovou adresu doručen ve stanovené lhůtě, bude po skončení Soutěže vylosováno sedm (7) výherců, z nichž každý získá dárkový balíček k filmu Iron Man 3 a vstupenky pro dvě (2) osoby do kina v síti CineStar na film Iron Man 3.

6. Ceny budou výhercům zaslány na adresu bydliště uvedenou ve výherním soutěžním e-mailu. Nepřevzaté ceny propadají bez náhrady.

7. Správná odpověď na soutěžní otázku a jména výherců budou zveřejněny na internetových stránkách http://cinema.nova.cz. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.

8. V případě nepředvídaných okolností si CET 21 vyhrazuje právo poskytnout výhercům namísto cen uvedených v odst. 5 náhradní ceny obdobného typu.

9. Na regulérní průběh Soutěže bude dohlížet Andrea Bezdíčková, koordinátor PR. V případě jakéhokoli sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí CET 21 ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.
 

10. CET 21 si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem.

11. CET 21 si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat.

12. Tento herní řád a aktuální informace o Soutěži budou uveřejněny na internetových stránkách http://cinema.nova.cz.
 

Nova.cz