Klávesové zkratky na tomto webu - rozšířené Na obsah stránky Na hlavní stránku Přejít do archivu Přejít na televizní program Přejít na tn.cz Přejít na stránky Nova Cinema
Přihlášení »  |  Registrace »
reklama

1) Vyhlašovatelem soutěže o letenky do Dubaje pro dvě (2) osoby (dále jen „Soutěž“) je společnost TV Nova s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČO: 45800456 (dále jen „TV Nova“). Spolupořadatelem Soutěže, který poskytuje cenu pro v...

HERNÍ ŘÁD soutěže Snídaně s NOVOU o letenky do Dubaje pro dvě (2) osoby

1) Vyhlašovatelem soutěže o letenky do Dubaje pro dvě (2) osoby (dále jen „Soutěž“) je společnost TV Nova s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČO: 45800456 (dále jen „TV Nova“). Spolupořadatelem Soutěže, který poskytuje cenu pro výherce Soutěže, je Emirates, organizační složka, IČO: 24682705.

3) Dne 3.4.2017 bude v pořadu Snídaně s NOVOU vysílaném na televizním programu NOVA vyhlášena soutěžní otázka se dvěma (2) možnostmi odpovědi. Úkolem soutěžících bude vybrat správnou odpověď a zaslat ji e-mailem na adresu snidane@nova.cz nejpozději do 20:00 hod. dne 6.4.2017. Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „Dubaj“ a v textu zprávy je třeba kromě odpovědi na soutěžní otázku uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. E-maily, které nebudou obsahovat požadované údaje, nebudou do Soutěže zařazeny.


4) Každý soutěžící může do Soutěže zaslat pouze jeden (1) e-mail s odpovědí na soutěžní otázku. Porušení tohoto pravidla může být důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.


5) Soutěžící jsou srozuměni a souhlasí s tím, že identita výherce v podobě jméno, příjmení a místo bydliště může být zveřejněna v televizním vysílání a na internetu a dále s tím, že kontaktní údaje výherce mohou být poskytnuty spolupořadateli Soutěže, pro účely předání ceny.


6) Ze všech soutěžících, kteří správně zodpoví soutěžní otázku a jejichž e-mail obsahující požadované údaje bude na uvedenou e-mailovou adresu doručen ve stanovené lhůtě, bude vylosován jeden (1) výherce a dva (2) náhradníci. Výherce Soutěže získá letenky do Dubaje pro dvě (2) osoby s leteckou společností Emirates.


7) Vylosovaný výherce bude kontaktován telefonicky prostřednictvím telefonního čísla uvedeného v soutěžním e-mailu. Pokud se nepodaří výherce kontaktovat telefonicky do 18.00 hod. dne 7.4.2017, ztrácí navýhru nárok a bude osloven první vylosovaný náhradník.


8) Předání ceny proběhne v Praze v termínu stanoveném spolupořadatelem Soutěže. Výherce si musí cenu převzít osobně a při převzetí ceny se musí prokázat platným identifikačním průkazem, ve kterém budou jeho údaje souhlasit s údaji uvedenými  v soutěžním e-mailu. Výherce může být požádán, aby podepsal formulář o převzetí ceny, který stanoví bližší podmínky čerpání letenek. U výherců mladších 18-ti let musí být takový formulář o převzetí ceny (spolu)podepsán jejich zákonným zástupcem. Pokud si výherce hlavní cenu ve stanoveném termínu osobně nepřevezme, ztrácí na výhru nárok a bude osloven první vylosovaný náhradník.


9) Letenky jsou nepřenosné a musí být vyčerpány najednou, tzn., že výherce se musí letu zúčastnit osobně spolu s další max. jednou (1) osobou dle vlastního výběru. Alespoň jeden z cestujících musí být starší 15-ti let. Platnost letenek (odlet) je do konce roku 2017. Termín odletu bude stanoven s přihlédnutím k obsazenosti spojů do příslušné destinace. Pokud nebudou letenky vyčerpány dle stanovených podmínek, propadají bez náhrady.


10) Soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že výherce Soutěže může být v souvislosti s výhrou v Soutěži a převzetím ceny fotografován, natáčen či jinak nahráván, a pořízené materiály mohou být užity dle uvážení TV Nova, zejména tak, že budou zveřejněny v televizním vysílání a na internetu.


11) Výhru v Soutěži není možné vymáhat právní cestou, cenu není možné směnit za hotovost, ani požadovat poskytnutí jiné ceny, než byla stanovena. TV Nova si vyhrazuje právo nahradit cenu uvedenou v tomto herním řádu jinou cenou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání ceny.
12) Správná odpověď na soutěžní otázku a jméno výherce budou zveřejněny v pořadu Snídaně s NOVOU. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.


13) Případné stížnosti na průběh Soutěže je možné uplatnit e-mailem na adresu dopisove@nova.cz do 24 hod. od vyhlášení výsledků Soutěže v pořadu Snídaně s NOVOU. Ke stížnostem uplatněným jiným způsobem nebo po této lhůtě nebude přihlíženo. V případě řádného uplatnění stížnosti, nebo v případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem, je rozhodnutí TV Nova ve všech ohledech konečným a závazným a všichni soutěžící jsou povinni se mu podřídit.


14) Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.


15) Pokud TV Nova kdykoli v průběhu Soutěže zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že kterýkoli soutěžící nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem, je TV Nova oprávněna dle svého uvážení takového soutěžícího ze Soutěže vyloučit. Pokud bude ze Soutěže vyloučen soutěžící, který byl v souladu s tímto herním řádem určen jako výherce, jeho nárok na výhru zaniká, a pokud mu již byla cena předána, je povinen ji na výzvu TV Nova bez zbytečného odkladu vrátit.


16) TV Nova si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit, přerušit nebo ji ve výjimečných případech zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči TV Nova a/nebo spolupořadateli Soutěže.


17) Soutěž a tento herní řád se řídí právním řádem České republiky. Tento herní řád a aktuální informace o Soutěži budou zveřejněny na internetových stránkách http://www.nova.cz.