HERNÍ ŘÁD soutěže pro návštěvníky Dne s Novou

Publikováno 22. 8. 2017
Témata:

1) Vyhlašovatelem soutěže pro návštěvníky Dne s Novou (dále jen „Soutěž“) je společnost TV Nova s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČO: 45800456 (dále jen „TV Nova“). Spolupořadatelem Soutěže, který poskytuje hlavní cenu pro výherce Soutěže, je společnost Blue Style k.s., IČO: 256 09 688.

2) Soutěž bude probíhat v rámci akce Den s Novou, která se uskuteční v termínu 9.9.2017 v Praze Hostivaři (dále jen „Akce“). Soutěžit se bude o balíčky věcných cen (2. – 5. místo) a o hlavní cenu – poukaz na letecký zájezd pro dvě (2) osoby do Spojených Arabských Emirátů do hotelu Fujairah Rotana Resort & Spa 5*, na 7 nocí, stravování formou snídaně, odlet z Prahy.

3) Účastníkem Soutěže se může stát každý z návštěvníků Akce, který splní podmínky stanovené v tomto herním řádu. Z účasti na Soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k TV Nova a/nebo spolupořadateli Soutěže, a jejich rodinní příslušníci.

4) Návštěvníkům Akce budou k dispozici soutěžní kartičky, se kterými budou během Akce obcházet předem určená stanoviště v areálu Akce a sbírat na ně razítka. Poté, co získají všechna razítka, vyplní na soutěžní kartičku požadované údaje o sobě a odevzdají ji na předem označené místo. Tam hosteska zkontroluje, zda jsou na soutěžní kartičce všechna razítka a zda je správně vyplněná a vhodí ji do osudí.

5) Každý návštěvník Akce může odevzdat pouze jednu soutěžní kartičku. TV Nova si vyhrazuje právo tuto skutečnost kontrolovat a nezařadit do slosování kartičky návštěvníků, u kterých zjistí nebo bude mít důvodnou pochybnost, že toto pravidlo porušují nebo obcházejí.

6) Lhůta pro odevzdání soutěžních kartiček bude vyhlášena moderátorem Akce. Po jejím uplynutí budou všechny kartičky v osudí slosovány. Nejprve budou vylosováni a vyhlášeni výherci balíčků věcných cen za 5. – 2. místo a nakonec bude za účasti zástupce CK Blue Style vylosován a vyhlášen výherce hlavní ceny.

7) Výherce každé z cen se musí po vyhlášení osobně dostavit na pódium a prokázat, že se jedná skutečně o osobu uvedenou na vylosované soutěžní kartičce. Pokud se některý z výherce na pódium v moderátorem stanovené lhůtě nedostaví nebo neprokáže svoji totožnost a shodu s údaji na vylosované soutěžní kartičce, pak cenu nezíská a místo něj bude vylosován a vyhlášen jiný výherce. Tímto způsobem bude postupováno, dokud nedojde k naplnění podmínek pro předání cen a finálnímu určení výherců Soutěže.

8) Výherci starší 15 let mohou cenu převzít sami. U výherců mladších 15 let bude požadováno, aby spolu s nimi cenu převzal zákonný zástupce, pedagogický dozor nebo jiná zletilá osoba, se kterou na Akci přišli. Pokud žádná taková osoba s výhercem na Akci nebude, proběhne formální předání ceny dodatečně v sídle TV Nova, kam se výherce musí dostavit se svým zákonným zástupcem.

9) Poukaz na zájezd, který je hlavní cenou, ani jeho část nelze směnit za hotovost a je třeba jej čerpat najednou v plném rozsahu (tj. formou jednoho zájezdu, nelze jej rozdělit a čerpat postupně formou více zájezdů). Alespoň jeden z účastníků zájezdu musí být starší 18-ti let. Poukaz je možné čerpat v období od 1.11.2017 – 30.4.2018, vyjma termínů 28.11.2017 – 3.12.2017, 23.12.2017 – 9.1.2018 a 22.3.2018 – 9.4.2018. Termín zájezdu bude stanoven dohodou výherce a CK Blue Style s přihlédnutím k obsazenosti příslušné destinace a hotelu. Pokud nebude poukaz vyčerpán dle stanovených podmínek, propadá bez náhrady.

10) Výhru v Soutěži není možné vymáhat právní cestou, výherci nemohou požadovat místo ceny vyplacení hotovosti ani požadovat poskytnutí jiné ceny, než byla stanovena. TV Nova si vyhrazuje právo nahradit ceny uvedené v tomto herním řádu jinými cenami obdobného typu a odpovídající hodnoty.

11) Účastníci Soutěže jsou srozuměni s tím, že jména výherců mohou být zveřejněna na Akci a dále v televizním vysílání a na internetových stránkách TV Nova. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.

12) Účastníci Soutěže jsou dále srozuměni s tím, že výherci Soutěže mohou být v souvislosti s výhrou v Soutěži a převzetím ceny fotografováni, natáčeni či jinak nahráváni, a pořízené materiály mohou být užity dle uvážení TV Nova, zejména tak, že budou zveřejněny v televizním vysílání a na internetu.

13) V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem, je rozhodnutí TV Nova ve všech ohledech konečným a závazným a všichni účastníci Soutěže jsou povinni jej respektovat. Účastí v Soutěži vyjadřují účastníci Soutěže svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.

14) Pokud TV Nova kdykoli v průběhu Soutěže zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že kterýkoli z účastníků Soutěže nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem, je TV Nova oprávněna dle svého uvážení takového účastníka ze Soutěže vyloučit. Pokud bude ze Soutěže vyloučen účastník, který byl v souladu s tímto herním řádem určen jako výherce, jeho nárok na výhru zaniká, a pokud mu již byla cena předána, je povinen ji na výzvu TV Nova bez zbytečného odkladu vrátit.

15) TV Nova si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně práva Soutěž prodloužit, zkrátit nebo ji ve výjimečném případě, zejména v případě zrušení Akce, zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků účastníků Soutěže vůči TV Nova a/nebo spolupořadateli Soutěže.

16) Soutěž a tento herní řád se řídí právním řádem České republiky. Tento herní řád a aktuální informace o Soutěži budou zveřejněny na internetových stránkách www.densnovou.cz.


V Praze dne 18.8.2017

 

TV Nova