Klávesové zkratky na tomto webu - rozšířené Na obsah stránky Na hlavní stránku Přejít do archivu Přejít na televizní program Přejít na tn.cz Přejít na stránky Nova Cinema
Přihlášení »  |  Registrace »
reklama

1. Vyhlašovatelem soutěže o kompletní proměnu vzhledu (dále jen „Soutěž“) je společnost CET 21 spol. s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „CET 21“). Spolupořadatelem Soutěže je společnost Egoo s.r.o., která p...

HERNÍ ŘÁD soutěže pořadu Snídaně s Novou o kompletní proměnu vzhledu

1. Vyhlašovatelem soutěže o kompletní proměnu vzhledu (dále jen „Soutěž“) je společnost CET 21 spol. s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „CET 21“). Spolupořadatelem Soutěže je společnost Egoo s.r.o., která poskytuje ceny pro výherce Soutěže.

2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba starší 18-ti let, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k CET 21 a/nebo spolupořadateli Soutěže, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.

3. Soutěž bude probíhat v období od 06.02.2017 do 06.06.2017 a bude rozdělena do pěti (5) soutěžních kol takto:

HERNÍ ŘÁD soutěže pořadu Snídaně s Novou o kompletní proměnu vzhledu - soutěžní kola
 

4.
Úkolem soutěžících bude během stanovené lhůty zaslat e-mailem na adresu snidanepromeny@nova.cz svůj životní příběh (proč zrovna oni jsou vhodným kandidátem na proměnu) a svoji aktuální fotografii, případně video, na kterém jsou zachyceni (dále jen „Soutěžní příspěvek“). Bližší požadavky na obsah a formát Soutěžních příspěvků budou zveřejněny v pořadu Snídaně s Novou a na stránkách www.nova.cz. Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „Proměna“ a v textu zprávy kromě uvést i svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. E-maily, které nebudou obsahovat tyto údaje, nebudou do Soutěže zařazeny. Veškeré údaje, kterými se soutěžící identifikuje kdykoliv během Soutěže, musejí být pravdivé, přesné a nezavádějící v žádném směru.

5. Lhůty pro zasílání Soutěžních příspěvků v jednotlivých soutěžních kolech jsou uvedeny v odst. 3 výše. Soutěžící se může do Soutěže zapojit opakovaně, v každém soutěžním kole však může zaslat pouze jeden (1) Soutěžní příspěvek.

6. CET 21 si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže Soutěžní příspěvky, které neodpovídají zadanému tématu, nebo mají vulgární či jinak nevhodný obsah, nebo jinak odporují pravidlům této Soutěže.

7. Zasláním soutěžního e-mailu poskytuje soutěžící CET 21 svolení užít Soutěžní příspěvek a veškeré informace, které o sobě soutěžící uvedl, pro účely realizace a propagace Soutěže všemi způsoby bez omezení, zejména svolení ke zveřejnění Soutěžního příspěvku a informací o soutěžícím v televizním vysílání a na internetu. Soutěžící odpovídá CET 21 za to, že užitím Soutěžního příspěvku způsoby uvedenými v tomto odstavci nebudou porušena ani jinak dotčena práva třetích osob.

8. V každém soutěžním kole vyhodnotí řádně a včas došlé Soutěžní příspěvky porota složená ze stylistky Jany Burdové a zástupců redakce pořadu Snídaně s Novou a vybere z nich dle svého uvážení pět (5) finalistů. Jejich příběhy a fotografie, příp. videa budou zveřejněny na stránkách www.nova.cz, kde pro ně bude možné hlasovat. Termíny hlasování v jednotlivých soutěžních kolech jsou uvedeny v odst. 3 výše. Hlasování bude probíhat formou ankety pod soutěžním článkem a hlasující jsou povinni respektovat stanovená pravidla hlasování. Pokud CET 21 kdykoli během hlasování zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že dochází k porušování či obcházení těchto pravidel a manipulaci s výsledky Soutěže, je CET 21 oprávněna dle svého uvážení takové hlasy vymazat, případně vyloučit ze Soutěže soutěžícího, pro kterého bylo tímto způsobem hlasováno.

9. Na základě výsledků hlasování bude v každém soutěžním kole vyhodnocen jeden (1) výherce kompletní proměny, který získal nejvíce hlasů. V případě dosažení shodného nejvyššího počtu hlasů rozhodne o výherci porota. Výsledky Soutěže a rozhodnutí poroty jsou konečné, bez možnosti odvolání.

10. Výherce bude neprodleně po ukončení hlasování telefonicky kontaktován zástupcem redakce pořadu Snídaně s Novou ohledně sdělení detailních podmínek realizace proměny.

11. Pokud se nepodaří výherce ani po opakovaném pokusu kontaktovat na jím uvedené telefonní číslo, je CET 21 oprávněna rozhodnout, že tento soutěžící bude ze Soutěže vyřazen a výhercem se stane soutěžící, který se na základě výsledků hlasování, případně rozhodnutím poroty umístil na dalším místě.

12. Soutěžící jsou srozuměni a souhlasí s tím, že (i) proměna bude probíhat v Praze a výherce se musí realizace proměny zúčastnit osobně, v termínu stanoveném CET 21, (ii) v rámci proměny může dojít k výrazné změně vzhledu výherce (např. barva a střih vlasů) a výherce je povinen respektovat veškerá rozhodnutí odborníků, kteří budou proměnu realizovat, (iii) podmínkou pro realizaci proměny je udělení souhlasu výherce s pořízením fotografií a audiovizuálních záznamů jeho osoby před, v průběhu a po skončení proměny a souhlasu s užitím pořízených materiálů všemi způsoby bez omezení, zejména k jejich zveřejnění v televizním vysílání a na internetu.

13. Pokud se výherce z jakéhokoli nebude moci zúčastnit proměny ve stanoveném termínu a/nebo nesplní kteroukoli ze stanovených podmínek realizace proměny, je CET 21 oprávněna rozhodnout, že tento soutěžící bude ze Soutěže vyřazen a výhercem se stane soutěžící, který se na základě výsledků hlasování, případně rozhodnutím poroty umístil na dalším místě.

14. Výhru v Soutěži není možné vymáhat právní cestou a není možné místo výhry požadovat vyplacení hotovosti. Soutěžící nemají nárok na úhradu žádných nákladů souvisejících s jejich účastí a případnou výhrou v Soutěži.

15. V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí CET 21 ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.

16. Pokud CET 21 kdykoli v průběhu Soutěže zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že kterýkoli soutěžící nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem, je CET 21 oprávněna dle svého uvážení takového soutěžícího a jím zaslané Soutěžní příspěvky ze Soutěže vyloučit.

17. CET 21 si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, a to zejména tak, že Soutěž nebo jednotlivá soutěžní kola posune, prodlouží, zkrátí a/nebo změní termíny pro zasílání Soutěžních příspěvků, hlasování nebo realizace proměny v jednotlivých soutěžních kolech a/nebo Soutěž ze závažných důvodů zcela odvolá, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči CET 21 a/nebo spolupořadateli Soutěže.

18. Soutěž, tento herní řád a práva a povinnosti z něj vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Tento herní řád a aktuální informace o Soutěži budou uveřejněny na internetových stránkách www.nova.cz.


V Praze dne 03.02.2017