HERNÍ ŘÁD soutěže o celodenní pobyt ve vile SuperStar

Publikováno 12. 4. 2013

1. Vyhlašovatelem soutěže o celodenní pobyt ve vile SuperStar (dále jen „Soutěž“) je společnost

CET 21 spol. s r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „CET 21“).

2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či obdobném právním vztahu k CET 21, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám (ust. § 116 občanského zákoníku), za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.
3. Soutěž bude probíhat od 24.03.2013 do 21.04.2013. Úkolem soutěžících bude do 10.04.2013 (včetně) natočit a zaslat na zeď facebookové stránky SuperStar http://www.facebook.com/SuperStarNovaEra video své osoby při skákání tzv. „žabičky“ (dále jen „Soutěžní video“). Bližší požadavky na obsah a formát Soutěžního vida budou zveřejněny na stránkách http://www.superstar2013.nova.cz. Počet Soutěžních videí zaslaných jedním soutěžícím není omezen.
4. Odesláním Soutěžního videa poskytuje soutěžící CET 21 svolení užít Soutěžní video pro účely realizace a propagace Soutěže všemi způsoby bez omezení, zejména svolení ke zveřejnění videa na internetu, případně v televizním vysílání, a to včetně uvedení jména soutěžícího. Soutěžící odpovídá CET 21 za to, že užitím Soutěžního videa způsoby uvedenými v tomto odstavci nebudou porušena ani jinak dotčena práva třetích osob, zejména autorů videa, případně osob zachycených na videu apod.
5. Ze zaslaných Soutěžních videí vybere tříčlenná porota jmenovaná CET 21 deset (10) nejlepších či nejoriginálnějších videí, která budou zveřejněna na stránkách http://www.superstar2013.nova.cz a zpřístupněna hlasování formou ankety. Hlasování proběhne od 15.04.2013 do 21.04.2013.
6. Pokud CET 21 kdykoli během hlasování zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že někteří soutěžící či hlasující porušují či obchází stanovená pravidla hlasování, je CET 21 oprávněna dle svého uvážení takové hlasy vymazat, případně vyloučit ze Soutěže Soutěžní video, pro které bylo tímto způsobem hlasováno.
7. Na základě výsledků hlasování bude určen jeden (1) výherce, kterým se stane soutěžící, jehož Soutěžní video získá v anketě nejvíce hlasů a umístí se na prvním místě. V případě rovnosti nejvyššího počtu hlasů bude výherce z těchto soutěžících určen losováním. Výherce získá možnost celodenního pobytu ve vile SuperStar v Praze v termínu stanoveném CET 21.
8. Vítězné Soutěžní video a jméno výherce bude vyhlášeno na stránkách http://www.superstar2013.nova.cz a na facebookové stránce SuperStar http://www.facebook.com/SuperStarNovaEra. Výherce bude rovněž kontaktován prostřednictvím soukromé zprávy na jeho facebookový profil.
9. Nepodaří-li se výherce kontaktovat prostřednictvím jeho facebookového profilu, nebo nebude-li se výherce moci osobně zúčastnit pobytu ve vile SuperStar v termínu stanoveném CET 21, je CET 21 oprávněna rozhodnout, že tento výherce pozbývá na výhru nárok a že výhra připadne soutěžícímu, který se podle pravidel uvedených v odst. 7 umístil na nejbližším nepostupovém místě.
10. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výhru v Soutěži není možné vymáhat právní cestou.
11. Na regulérní průběh Soutěže bude dohlížet Andrea Bezdíčková, PR koordinátor. V případě jakékoli nejasnosti či sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí CET 21 ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.
12. Pokud CET 21 kdykoli v průběhu Soutěže zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že kterýkoli soutěžící nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem, je CET 21 oprávněna dle svého uvážení takového soutěžícího a jím zaslané Soutěžní videa ze Soutěže vyloučit.
13. CET 21 si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž zkrátit, prodloužit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat.
14. Tento herní řád a aktuální informace o Soutěži budou uveřejněny na http://www.superstar2013.nova.cz.

 

Nova.cz