HERNÍ ŘÁD SMS soutěží pro diváky pořadu „Co na to Češi“

Aktualizováno 24.4. 2017 15:38

I. Pořadatel soutěží a technické zabezpečení soutěží

1) Tento herní řád upravuje pravidla vědomostních SMS soutěží pro diváky pořadu vysílaného na TV NOVA pod názvem „Co na to Češi“ (dále jen „Pořad“). SMS soutěže jsou založené na principu správné odpovědi na soutěžní otázku, která je zveřejněna v Pořadu.

2) Pořadatelem SMS soutěží je společnost TV Nova s.r.o., se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, IČO: 45800456 (dále jen „Pořadatel“). Spolupořadatelem SMS soutěží jsou společnosti, které poskytují výhry pro výherce SMS soutěží.

3) Technický SMS servis zajišťuje společnost Advanced Telecom Services, s.r.o., se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, 100 00 Praha 10, IČO:27635007 (dále jen „ATS“).

4) Rozhodnutí o tom, ve kterých dílech Pořadu bude SMS soutěž vyhlášena a zda bude v jednom dílu Pořadu vyhlášena jedna či více SMS soutěží, je zcela na uvážení Pořadatele.

 

II. Podmínky účasti v soutěži
1) Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 15-ti let, která splní podmínky uvedené v tomto herním řádu.
2) Z účasti na SMS soutěžích jsou vyloučeny osoby v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu k Pořadateli a/nebo k ATS, osoby spolupracující přímo či nepřímo na výrobě Pořadu či realizaci SMS soutěží a osoby blízké ve vztahu k některé z výše uvedených vyloučených osob ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 

III. Průběh soutěže
1) V rámci SMS soutěže budou soutěžící během stanoveného časového limitu odpovídat na soutěžní otázku, která bude vyhlášena v Pořadu. Bude se jednat o otázku, která byla předtím položena veřejnosti (celkem 100 respondentům) a která se také objevila v některém z dříve odvysílaných dílů Pořadu. Soutěžící dostanou na výběr dvě (2) možnosti odpovědi a jejich úkolem bude vybrat tu odpověď, která představuje vůbec nejčastější odpověď oslovených 100 respondentů na tuto otázku.

2) Odpověď je třeba zaslat formou SMS zprávy ve tvaru CESI mezera A nebo B, přičemž A nebo B vyjadřuje variantu odpovědi, kterou soutěžící označuje za správnou (dále jen „soutěžní SMS“). Soutěžní SMS je třeba zaslat na číslo 900 11. Pro úspěšné odeslání soutěžní SMS musí mít soutěžící aktivovanou službu PR SMS. Za jednu soutěžní SMS zaplatí soutěžící běžnou cenu SMS dle tarifu svého operátora.

3) Zasílat soutěžní SMS je možné od vyhlášení soutěžní otázky v Pořadu až do doby, než bude v Pořadu oznámeno uplynutí časového limitu a ukončení SMS soutěže. Počet soutěžních SMS zaslaných z jednoho mobilního telefonu, resp. čísla není omezen.

4) Ze všech soutěžních SMS se správnou odpovědí řádně a včas doručených v rámci časového limitu SMS soutěže bude prostřednictvím automatického náhodného výběru vylosován vždy jeden (1) výherce a přiměřený počet náhradníků.

5) Vylosovaný výherce bude neprodleně kontaktován na telefonní číslo, ze kterého byla poslána výherní soutěžní SMS, za účelem ověření, zda splňuje podmínky pro účast v SMS soutěži stanovené v čl. II herního řádu a doplnění jeho údajů (jméno, bydliště, věk). Pokud se v daný okamžik (i) z technických či jiných důvodů nepodaří s telefonním číslem vůbec spojit, nebo (ii) bude telefonní číslo nedostupné či obsazené, nebo (iii) bude na telefonním čísle aktivní pouze telefonní záznamník či jiná virtuální služba, bude pokus o kontaktování výherce jednou opakován. Nepodaří-li se výherce kontaktovat ani na druhý pokus nebo nebude-li výherce splňovat podmínky pro účast v SMS soutěži, jeho nárok na výhru zaniká a bude kontaktován první z náhradníků. Stejný postup se opakuje v případě, že by se nepodařilo kontaktovat ani náhradníka nebo by náhradník nesplňoval podmínky pro účast v SMS soutěži.

6) Výherci SMS soutěží (jméno a místo bydliště) budou vyhlášeni na internetových stránkách www.nova.cz/conatocesi.

 

IV. Výhra
1) Výhrou v SMS soutěžích budou věcné ceny v hodnotě do 5 tis. Kč (např. poukázky, spotřebiče apod.). Jakou konkrétní výhru je v dané SMS soutěži možné získat, bude uvedeno v Pořadu spolu se soutěžní otázkou, a dále na internetových stránkách www.nova.cz/conatocesi.

2) Výhra bude výhercům zaslána ve lhůtě 90 dnů od odvysílání dílu Pořadu, ve kterém byla příslušná SMS soutěž vyhlášena, a to na jimi uvedenou adresu bydliště. Soutěžící jsou srozuměni s tím, že výhry budou zasílány pouze na adresy na území České republiky.

3) Pořadatel si vyhrazuje právo změny povahy výher, které je možné v SMS soutěži získat, jakož i změny podmínek pro předání výhry.

 

V. Všeobecné podmínky
1) Zasílat soutěžní SMS je možné pouze prostřednictvím českých mobilních operátorů. Dostupnost zasílání soutěžních SMS v rámci roamingu závisí na podmínkách poskytování služeb konkrétního mobilního operátora.

2) Pořadatel neodpovídá za nedoručené SMS zprávy a SMS zprávy obsahující chyby či nezaslané v souladu s pravidly SMS soutěží, tyto SMS nebudou do SMS soutěže zařazeny. SMS zprávy odeslané ze skrytých čísel, internetových SMS bran nebo pevných telefonních linek nebo jakýmkoli jiným způsobem, který vylučuje identifikaci telefonního čísla odesílatele, jsou ze SMS soutěže vyloučeny.

3) Pořadatel neodpovídá za závady a zpoždění v telekomunikačních přenosech soutěžních SMS, za výpadky a poruchy v sítích mobilních operátorů či ve službách a zařízeních jakýchkoli servisních společností či obdobných technických událostí či jednání. Soutěžící berou na vědomí skutečnost, že Pořadatel ani mobilní operátoři nezaručují, že v oblastech s deklarovaným pokrytím příslušným radiotelefonním signálem soutěžící vždy dosáhne připojení a dostatečných předpokladů na uskutečnění komunikace za účelem účasti v SMS soutěži.

4) Pořadatel nenese žádnou odpovědnost v případě nejasností či sporů ohledně vlastnictví nebo oprávnění k užívání mobilního telefonu, resp. čísla, z něhož byla výherní soutěžní SMS odeslána. Pořadatel považuje za výherce vždy tu osobu, která přijme hovor na telefonním čísle, z něhož byla odeslána výherní soutěžní SMS. Případné spory o právo na výhru nebudou mít vliv na předání výhry osobě splňující požadavky stanovené v tomto herním řádu.

5) Na poskytnutí výhry není právní nárok. Výhru není možné vymáhat právní cestou, není možné ji směnit za hotovost, ani požadovat poskytnutí jiné výhry, než byla stanovena. Nesplní-li výherce podmínky pro předání výhry uvedené v čl. IV odst. 2 tohoto herního řádu, nebo nepřevezme-li výhru na jím uvedené adrese, propadá výhra ve prospěch Pořadatele.

6) Soutěžící nemají nárok na úhradu jakýchkoli nákladů souvisejících s jejich účastí v SMS soutěži ani na jakékoliv jiné plnění ze strany Pořadatele a/nebo ATS, které by nebylo výslovně uvedené v tomto herním řádu.

7) Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze SMS soutěže soutěžícího (a všechny jím zaslané soutěžní SMS), pokud zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že tento soutěžící nesplňuje podmínky účasti v SMS soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla SMS soutěže stanovená tímto herním řádem a/nebo dosáhl účasti či umístění v SMS soutěži podvodným jednáním či jednáním v rozporu s dobrými mravy. Rozhodnutí o vyloučení soutěžícího je konečné, bez možnosti odvolání. Pokud bude ze SMS soutěže vyloučen soutěžící, který byl v souladu s tímto herním řádem určen jako výherce, jeho nárok na výhru zaniká, a pokud mu již byla výhra předána, je povinen ji na výzvu Pořadatele bez zbytečného odkladu vrátit.

8) V případě jakékoli nejasnosti nebo jakéhokoli sporu souvisejícího se SMS soutěžemi nebo tímto herním řádem si Pořadatel vyhrazuje právo rozhodnout dle svého uvážení, přičemž rozhodnutí Pořadatele je ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit.

9) Účastí v SMS soutěži (zasláním soutěžní SMS) soutěžící vyjadřuje svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami SMS soutěží a zavazuje se k jejich dodržování.

 

VI. Závěrečná ustanovení
1) Tento herní řád herní řád je jediným dokumentem, který v úplnosti a závazně upravuje pravidla SMS soutěží.

2) SMS soutěže, včetně tohoto herního řádu se řídí platnými právními předpisy České republiky.

3) Pořadatel si vyhrazuje právo dle svého uvážení změnit, upravit či doplnit tento herní řád, strukturu a pravidla SMS soutěží, a to i bez předcházejícího upozornění. Nové znění pravidel bude účinné od okamžiku zveřejnění změněného či nového herního řádu na internetových stránkách Pořadatele.

4) Herní řád a bližší informace o SMS soutěžích budou zveřejněny na internetových stránkách www.nova.cz/conatocesi.


V Praze dne 22.4.2017
 

TV Nova