Klávesové zkratky na tomto webu - rozšířené Na obsah stránky Na hlavní stránku Přejít do archivu Přejít na televizní program Přejít na tn.cz Přejít na stránky Nova Cinema
Přihlášení »  |  Registrace »
reklama

1. Vyhlašovatelem soutěže Prázdninový kvíz Ulice (dále jen „Soutěž“) je společnost TV Nova s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „TV Nova“).

HERNÍ ŘÁD internetové soutěže „Prázdninový kvíz Ulice“

1. Vyhlašovatelem soutěže Prázdninový kvíz Ulice (dále jen „Soutěž“) je společnost TV Nova s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „TV Nova“).

2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k TV Nova, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.


3. Soutěž bude probíhat v období od 02.08.2017 do 29.8.2017 a bude rozdělena do čtyř (4) týdenních soutěžních kol, vždy od středy do úterý (včetně).


4. Vždy ve středu budou na internetových stránkách http://www.nova.cz/ulice vyhlášeny soutěžní otázky pro příslušné soutěžní kolo Soutěže; všechny soutěžní otázky se budou týkat televizního seriálu Ulice. Ke každé soutěžní otázce budou nabídnuty tři (3) možnosti odpovědi. Úkolem soutěžících bude vybrat správné odpovědi a zaslat je e-mailem na adresu soutez@nova.cz nejpozději do konce příslušného soutěžního kola, tj. do úterní půlnoci. Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „Ulice“ a v textu zprávy kromě odpovědí na soutěžní otázky uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. E-maily, které nebudou obsahovat tyto údaje, nebudou do Soutěže zařazeny. Soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že v případě výhry bude jejich identita v podobě jméno, příjmení a místo bydliště zveřejněna na internetových stránkách http://nova.cz.


5. Každý soutěžící může do Soutěže v každém soutěžním kole zaslat pouze jeden (1) e-mail s odpověďmi na soutěžní otázky. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.


6. Po skončení každého soutěžního kola budou ze všech soutěžících, kteří správně zodpověděli všechny soutěžní otázky daného soutěžního kola a jejichž e-mail obsahující požadované údaje byl na uvedenou e-mailovou adresu doručen ve stanovené lhůtě, vylosováni tři (3) výherci, z nichž 1. vylosovaný získá triko kapely Starej vercajk, 2. vylosovaný získá hrnek Ulice a 3. vylosovaný získá některý z PR předmětů TV Nova.


7. Tyto ceny budou výhercům zaslány na jimi uvedenou adresu (bydliště). Soutěžící jsou srozuměni s tím, že ceny budou zasílány pouze na adresy na území České republiky. Nepřevzaté ceny propadají bez náhrady.


8. Po skončení posledního soutěžního kola bude ze všech správných odpovědí došlých v rámci celé Soutěže vylosováno pět (5) výherců, kteří získají hlavní výhru – možnost zúčastnit se natáčení seriálu Ulice a zahrát si komparzní roli. Natáčení se uskuteční v ateliérech v Praze-Hostivaři v termínu stanoveném produkcí seriálu v návaznosti na natáčecí plán seriálu. Termín a podrobné instrukce ohledně natáčení oznámí výhercům produkce seriálu prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v soutěžním emailu. Hlavní výhra v Soutěži je nepřenosná, tzn. že výherce se musí natáčení seriálu zúčastnit osobně ve stanoveném termínu. Výherci mladší 18ti let se natáčení mohou zúčastnit pouze s doprovodem, příp. souhlasem zákonného zástupce.


9. Správné odpovědi na soutěžní otázky a jména výherců budou zveřejněny na internetových stránkách http://nova.cz. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.


10. Výhru v Soutěži není možné vymáhat právní cestou. TV Nova si vyhrazuje právo nahradit ceny uvedené v tomto herním řádu jinými cenami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání ceny.


11. V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí TV Nova ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.


12. TV Nova si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla Soutěže stanovená tímto herním řádem.


13. TV Nova si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči TV Nova.


14. Soutěž, tento herní řád a práva a povinnosti z něj vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Tento herní řád bude uveřejněn na internetových stránkách http://nova.cz.